شرکت با مسئولیت محدود "گلبهار روس"

بخش فنی – technical@gulbaharrus.ru
تلفن: ۰۰۷۴۸۵۲۲۰۵۱۵۱ شماره داخلی ۳۰۴

بخش تدارکات – logistic@gulbaharrus.ru
تلفن: ۰۰۷۴۸۵۲۲۰۵۱۵۱ شماره داخلی ۳۰۳

بخش خرید – purchase@gulbaharrus.ru
تلفن: ۰۰۷۴۸۵۲۲۰۵۱۵۱ شماره داخلی ۳۱۹

بخش منابع انسانی – hr@gulbaharrus.ru
تلفن: ۰۰۷۴۸۵۲۲۰۵۱۵۱ شماره داخلی ۳۱۷

بخش حسابداری – finance@gulbaharrus.ru
تلفن: ۰۰۷۴۸۵۲۲۰۵۱۵۱ شماره داخلی ۳۰۲

بخش فروش – sales@gulbaharrus.ru
تلفن: ۰۰۷۴۸۵۲۲۰۵۱۵۱ شماره داخلی ۳۱۱

بخش حقوقی – juridical@gulbaharrus.ru
تلفن: ۰۰۷۴۸۵۲۲۰۵۱۵۱

بخش پذیرایی – info@gulbaharrus.ru
تلفن: ۰۰۷۴۸۵۲۲۰۵۱۵۱

загрузка